วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขก.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนบก มาตรการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ฯลฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสาตร์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เรื่อง ผลการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ รวมถึงปัญหา/ข้อจำกัด และแนวทางการดำเนินงานต่อที่ประชุม