วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขก.ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าไหม “ครอบครัวไหม” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไหม “ครอบครัวไหม” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังในทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น ที่สามารถตอบโจทย์ “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” เป็นการผลักดันขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งผ้าไหมไปสู่สากล โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย