พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขก. จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ BPM

พช.ขก. จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ BPM

11 พฤศจิกายน 2020
273   0

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ BPM ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ เป็นปัจจุบัน หลังดำเนินการเสร็จได้ทันที และเพื่อลดขั้นตอนการติดตามการดำเนินงานโครงการและป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากการติดต่อประสานงาน หรือความล่าช้าของเอกสาร ซึ่งจะทำให้การตรวจติดตามการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
-รุ่นที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ พช. กลุ่มโซนอำเภอที่ 2 และ 4
-รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ พช. กลุ่มโซนอำเภอที่ 1 และ 2
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ และเรียนรู้ส่วนประกอบและระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยน ซักถาม ซึ่งจะทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ BPM บรรลุตามวัตถุประสงค์