วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563
รวมถึงคำสั่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารจังหวัดขอนแก่น และคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตีจังหวัด
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบฯ ปี 2563 ให้กับโครงการหมุนเวียนที่ผ่านการอนุมัติในปี 2563 และยังไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ เป็นเงิน 14,010,910 บาท นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการทุนหมุนเวียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 3,533,595 บาท
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ และนายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนฯ ร่วมประชุม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประชุม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป