พัฒนาท้องถิ่น » จังหวัดขอนแก่น ลงนาม MOU กับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ขับเคลื่อนโครงการ“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

จังหวัดขอนแก่น ลงนาม MOU กับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ขับเคลื่อนโครงการ“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

10 พฤศจิกายน 2020
166   0

วันที่  9  พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1

        นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมลงนามประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ระหว่าง โครงการคืนคุณแผ่นดิน กับจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายรัชตพล  กตัญญุกานต์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมเป็นพยาน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และข้าราชการคู่เสี่ยว ร่วมเป็นพยานในการลงนาม MOU ครั้งนี้

       สำหรับผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงก่อให้เกิดผลสำเร็จของโครงการฯ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ของกลุ่มโซนอำเภอ ทั้ง 4 กลุ่มโซน โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 26 อำเภอ และภาคีเครือข่าย

        นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการลงนามประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในการพัฒนายกระดับขอนแก่น ให้เป็น Khonkaen Smart City ซึ่ง “โครงการคืนคุณแผ่นดิน” เป็นโครงการที่มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  มีองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการชุมชนในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านวิชาการและระบบสารสนเทศ Deep interview “survey village” ที่แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม

        นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกับโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในเรื่อง (1) การประชาสัมพันธ์การรับรู้ การจัดการบริหาร ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน และระดับหมู่บ้าน (2) บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ใน ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ มิติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และการสาธารณสุข มิติการศึกษา มิติด้านที่อยู่อาศัย สังคมชุมชน และความคิดสร้างสรรค์ และมิติด้านสวัสดิการแห่งรัฐ โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (3) บูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลในการพัฒนาประเทศไทย (4) บูรณาการทางด้านองค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยความรวดเร็วและยั่งยืน และ (5) โครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้จัดส่งนักวิชาการผู้ชำนาญการ มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่

        ในการนี้ นางจิรภา  เชื้อดวงผุย  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา  กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ (กลุ่มงานรับผิดชอบโครงการฯ) พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง