วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับนายเรือง สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 (จังหวัดขอนแก่น) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 100 คน
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯโดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 4 ประเด็น ได้แก่
1.แผนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
2.แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
3.องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
4.ระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
สพจ.ขอนแก่นจะได้นำไปปรับประยุกต์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กรเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบในนำสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป