วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

การประชุมโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไอ – โฮเทล ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ และการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กล่าวถึงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย