พช.ขอนแก่น ประชุมหารือเตรียมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานเตรียมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผอ.กลุ่มงานฯ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฝ่ายอำนวยการเตรียมการจัดงานฯ และคณะทำงานฝ่ายกลั่นกรองการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เข้าร่วมประชุมเตรียมงานฯ
ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบด้านการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ปี 2562 ปฏิทินเตรียมงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ปี 2563 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมจำหน่ายผ้าไหม และ OTOP กิจกรรมในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ (กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และเครื่องประดับ กิจกรรมแสดงและจำหน่าย OTOP ทั่วไป กิจกรรมประกวด OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง กิจกรรมตลาดประชารัฐ และ OTOP Mobile กิจกรรมแสดงประจำวัน และการส่งเสริมการขาย) รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4647/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และผังการจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณศาลาประชาคม และโดมโล่งข้างศาลากลางจังหวัด พร้อมร่วมกันกำหนด Theme การจัดงาน ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณเวทีกลางหน้าศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น