วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันนี้ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ในปีงบประมาณ 2563 และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 อย่างต่อเนื่อง
จากนั้น ผอ.กลุ่มงานประสานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1) เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 (อาชีพ/กลุ่มอาชีพ) โคก หนอง นา โมเดล “ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิต” ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ บ้านชาด ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ บ้านนาแพง ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
2) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 : พัฒนากรแหวนทอง สร้อยคอคล้องใจพัฒนาการอำเภอ กำไลทองของเธอนักวิชาการ”
3) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
4) ให้คำแนะนำในการทำงานพัฒนาชุมชนและแนวทางการดำรงชีวิตแก่บุคลากรบรรจุใหม่
5) ออกเยี่ยมเยียน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการดำเนินงานโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
ในด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ทำให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ และเมื่อให้ดำเนินกิจกรรมได้ก็จำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดเข้าร่วมกิจกรรมได้น้อย
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ นางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางสาวศิริพร กาวะโล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุม
ในช่วงท้าย นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่กำลังดำเนินการ อาทิ โครงการ “โคก หนอ งนา โมเดล” การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 พร้อมทั้งมอบหมายให้ จนท.ผู้ประสานงานโครงการฯ รวบรวมข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน และสรุปผลการประชุม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป