วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ขก. เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2564 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น./นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการขับเคลื่อนโคก หนอง นา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 ราย
ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ ได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครัวเรือนเป้าหมายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถวางแผนออกแบบพื้นที่ตนเองอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการเตรียมพื้นที่แก่ครัวเรือนเป้าหมาย