วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2564 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น./นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการขับเคลื่อนโคกหนองนา งบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย ม.8, ม.6, ม.6 ต.สวนหม่อน และม.1, ม.4 และ ม.17 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ ได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครัวเรือนเป้าหมายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถวางแผนออกแบบพื้นที่ตนเองอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เตรียมพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการ