วันจันทร์, 20 มีนาคม 2566

พช.ขก. ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 /นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ทีมงาน สพอ.ภูเวียง โดยนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และข้าราชการคู่เสี่ยว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” ครัวเรือนนายบัวผัน เชื้อพรหมมา บ้านเลขที่ 237 ม.4 ต.ดินดำ อ.ภูเวียง และได้มอบนมถั่วเหลืองและผลไม้ไว้สำหรับรับประทาน พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยมีผู้นำในหมู่บ้าน ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนในครั้งนี้ด้วย