วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของ กพสอ.แต่ละอำเภอ การกู้ยืมเงินกองทุนฯ การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคฯ การขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”และการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น (งบ อบจ.)
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงาน การเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และร่วมวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ