วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

พช.ขก.ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมขอนแก่นโฆษะ ขอนแก่น/นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จาก 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP รวม 161 ราย โดยจังหวัดขอนแก่น มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จากอำเภอภูผาม่าน อำเภอพล และอำเภอบ้านฝาง รวม 5 ราย
ซึ่ง กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมเสน่ห์วิถีชุมชนให้โดดเด่นใน 8 ด้าน ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าชุมชนให้ถูกใจนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนชุมชน ให้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน งานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฯ