วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศแก่นคูณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 3 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ กศน.จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางสาววาสนา แก้วนา ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมประชุม และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยวฯ ในระยะที่ 1 การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลด้วย TPMAP Logbook และ Application Survey Village พร้อมรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการประชุม
ผลจากการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ การใช้ Application Survey Village ในการติดตามผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในระบบ ของข้าราชการคู่เสี่ยว เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในระยะที่ 2 และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป