วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

อพท. จับมือภาคีผุดข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย มอบชุมชนท่องเที่ยวใช้เพื่อเข้ายุควิถีปกติใหม่

อพท. จับมือภาคีเครือข่าย จัดทำข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย หวังให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางมาตรฐาน SHA เพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า  อพท. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำ “ข้อปฏิบัติของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยใส่ใจในสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับชุมชนท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  โดยข้อปฏิบัติดังกล่าวอ้างอิงจาก โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19

สำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาข้อปฏิบัตินี้ ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภูมิภาค 5 เครือข่าย และชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างปท้จริง

ในรายละเอียดข้อปฏิบัติจะประกอบด้วย มาตรฐานเบื้องต้นด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ข้อควรปฏิบัติของผู้ให้บริการในชุมชน ได้แก่ คัดกรองและสอบถามประวัติผู้มาเยือย  มีการจัดการขยะ แยกขยะติดเชื้อ  รับนักท่องเที่ยวโดยคำนวนเว้นระยะห่างไม่ให้แอดอัด จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังรับนักท่องเที่ยว  แยกอาหารส่วนบุคคล จัดเตรียมแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ล้างมือ เป็นต้น  และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยว ได้แก่ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย กินอาหารปรุงสุก ล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจแอลกอฮอล์อยู่เสมอ หลีกเลี่ยงสัมผัสกับสัตว์ และหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด เป็นต้น  รวมถึงข้อปฏิบัติในแต่ละจุดบริการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นต้น ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวสามารถนำข้อปฏิบัตินี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ หากชุมชนท่องเที่ยวต้องการรับรองจากมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ก็สามารถสมัครเพื่อรับการประเมินและรับตราสัญลักษณ์ SHA ในประเภท นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก และยังรวมไปถึงชุมชนท่องเที่ยวที่มีรายได้เสริมจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และยังเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ดังนั้นเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ปกติ ชุมชนและนักท่องเที่ยวจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal  ชุมชนที่ทำท่องเที่ยวจึง  ต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  ข้อปฏิบัติที่จัดทำขึ้นครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวชุมชนเองและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน” ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

อย่างไรก็ตาม อพท. ยังร่วมฟื้นฟูและเยียวยาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวสู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตการณ์โควิด โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมท่องเที่ยว นำผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนำเที่ยวภายใต้สมาคมท่องเที่ยวไปให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ โดยจะนำข้อปฏิบัติฯ นี้ ไปร่วมยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมในการบริการอย่างมีคุณภาพ และมีสุขอนามัย ปลอดภัย ใส่ใจในสุขภาพ เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังวิกฤตโควิดคลี่คลายต่อไป