วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อทีมบูรณาการกลาง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อทีมบูรณาการกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา จากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ
ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพิจารณาของทีมบูรณาการกลาง ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง ด้านทรัพยากร ด้านสังคม ด้านพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ รวม 32 ประเด็น จากนั้นได้แจ้งแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้ร่วมกันพิจารณาคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2565 ตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ประเด็น จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 1,372.27 ล้านบาท
ในส่วนของ สพจ.ขอนแก่น ได้จัดทำคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อต่อยอดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 – 2565 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 45,358,200 บาท เป้าหมายและตัวชี้วัด คือ มูลค่าจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 โดยจะได้ร่วมนำเสนอต่อที่ประชุมทีมบูรณาการกลางเพื่อพิจารณาต่อไป