วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พช.ขก. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือ ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจและเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามประสานความร่วม (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ระหว่าง โครงการคืนคุณแผ่นดิน กับจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน และขอให้ทุกกลุ่มงานช่วยกันกำกับดูแล ในเรื่องลำดับขั้นตอน พิธีการ การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์