วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก. เตรียมพร้อมขานรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ 2564 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น./นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเป้าหมาย ม.2, ม.4, ม.6, ม.8, ม.9 และ ม.10 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการขับเคลื่อนโคก หนอง นา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ได้มอบภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครัวเรือนเป้าหมายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสามารถวางแผนออกแบบพื้นที่ตนเองอย่างง่ายได้ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการเตรียมพื้นที่แก่ครัวเรือนเป้าหมาย