วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ Model การแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายความมั่นคง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ในเรื่องการป้องกัน ปราบปราม บำบัด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน เพื่อให้ความ “จน เจ็บ จ๋อง” บรรเทาลงหรือให้หมดไป โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทำ Model การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือ และนำเสนอบทบาทและภารกิจที่สำนักงานพัฒนาชุมชนดำเนินการในเรื่องการแก้ไขปัญหาความ “จน” ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเรื่อง OTOP /กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”/โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/และโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ต่อที่ประชุม