วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23
พันเอก วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ในห้วงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในห้วงเดือน ธันวาคม 2563
ซึ่ง มทบ.23 ได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้ทหารกองประจำการที่มีความสนใจเรื่องการทำการเกษตรได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคในครัวเรือน และสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน/ท้องถิ่นของตน และสร้างเครือข่ายมวลชนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์การศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยพัฒนาพื้นที่เปล่าในความรับผิดชอบ ประมาณ 20 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและประชาชน มทบ.23 ได้มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยงาน
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย
ซึ่ง พช.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้
-ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักโดยท่านนายอำเภอทุกอำเภอเพื่อนำไปแจกจ่ายขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรายงานผลการดำเนินการติดตามให้ทราบต่อไป
-มอบหมายให้กลุ่ม/ผู้ประกอบการผ้าไหมจัดทำหมวกลายแคนแก่นคูน นำมาจัดแสดงในวันรับเสด็จฯ