วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขก. ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการโครงการตรวจประเมินฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
จากนั้น เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ท่าวังมนต์ โฮมสเตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น