วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขก.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางจันทิรา นัดทะยาย ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ประชุมหารือพัฒนาการอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามประสานความร่วม (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดิน กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกำหนดดำเนินงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 1)
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ในระยะที่ 2 (ปี 2564) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน