วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขก. ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2563 ตามภารกิจใน 5 มิติ โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางสาววาสนา แก้วนา ผู้ช่วยฯ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยวฯ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้วย TPMAP Logbook และ Application Survey Village
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Application Survey Village ของข้าราชการคู่เสี่ยว ในการใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป