วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก. เตรียมพื้นที่พร้อมรับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ ติดตาม สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 4 แปลง ได้แก่
1) น.ส.สุวิมล พิมพูทร บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไชย
2) นางสุพิชชา พุทธพึ่ง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไชย
3) นายสุริ ฉิมเขียว บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย
4) น.ส.ปริยะมาต สุขสมบัติ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง
ซึ่งผลจากการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 แปลง ในครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมพื้นที่ แก่ครัวเรือน ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ