วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ประกาศขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(วิสามัญ) ประจำปี 3/2563 บริษัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประกาศขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(วิสามัญ) ประจำปี 3/2563 บริบัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามเอกสารแนบ-