วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงาน“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางสาววาสนา แก้วนา ผู้ช่วยฯ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวปุญญาดา วิสิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม และนำเสนอความเป็นมาของโครงการคู่เสี่ยวฯ การใช้เครื่องมือในการจัดเก็บบันทึกข้อมูลด้วย TPMAP Logbook และ Application Survey Village แก่คณะทำงานชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามภารกิจใน 5 มิติ ตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” มิติที่ 1 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยมีผู้แทนคณะทำงานจาก เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดหางานจังหวัด ประมงจังหวัด ร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Application Survey Village ของข้าราชการคู่เสี่ยว ในการใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการครัวเรือนเป้าหมาย จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป