วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พช.ขก.รับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี พัสดุ สพจ.ขอนแก่น ร่วมรับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี นางเมธินี ปาสิกเทพย์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้
ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 ได้แจ้งให้ สพจ.ขอนแก่น จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานตามประเด็นที่กำหนด เพื่อประกอบการตรวจสอบ พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระหว่างการตรวจสอบ ส่วนวัน เวลาในการตรวจสอบจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป