วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

อำเภอมัญจาคีรี/การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอมัญจาคีรี ชั้น2/นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของอำเภอมัญจาคีรี
ในการนี้ นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี เข้าร่วมการประชุม พร้อมชี้แจงข้อราชการ ดังนี้
1.แจ้งเรื่อง การรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 2563
2.โครงการพัฒนาพืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี การจัดระดับประเภทชุมชนท่องเที่ยว
-บ้านกอก ต.สวนหม่อน อยู่ในประเภทชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง

  • บ้านบัว ,บ้านหนองหญ้าปล้อง และบ้านหวายหลืม อยู่ในประเภทชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้านและ 4.การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ otop ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่