วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

กกต.แจงห้าม ขรก.การเมือง-ส.ส.-ส.ว.-จนท.รัฐช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่มติคณะกรรมการ กกต. กรณีพรรคการเมืองได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่อ กกต. กรณีมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
โดย กกต. ได้พิจารณาข้อสอบถามของพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไม่สามารถหาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

สำหรับ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 34 บัญญัติว่า ในกรณีปรากฎข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใด ๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้ กกต. หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กกต.มอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้

ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นได้ แล้วรายงานให้ กกต. ทราบ