วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

นายกรัฐมนตรี เผยครม. สัญจรอนุมัติโครงการสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยครม. สัญจรอนุมัติโครงการสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยืนยันรัฐบาลจัดสรรงบฟื้นฟูลงไปทุกจังหวัดแล้ว เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3/2563  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแผนงานโครงการ การใช้งบฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้ได้ลงไปทุกจังหวัดแล้ว  และจะขยายลงไปสู่ระดับพื้นที่ ทั้งอำเภอ ตำบล เพื่อพยุงเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และระดับฐานราก ให้มาก จึงขอให้ทุกคนช่วยกัน ทำให้บ้านเมืองสงบ เพื่อที่จะได้บริหารกิจการต่างๆเหล่านี้ต่อไปได้

สำหรับมาตรการการเงินการคลังและภาษี รัฐบาลจะทยอยดำเนินการให้ โดยต้องดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรายได้ของรัฐ เพราะงบประมาณที่นำมาใช้แก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะหาวิธีทางดำเนินการในสิ่งที่เร่งด่วนให้ได้
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสำคัญของรัฐบาล ในการช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้ อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 และ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563 ถึง 2564 รอบที่ 1 ประกอบด้วยมาตรการอื่นๆ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 61,193.96 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการประกันรายได้ยาง วงเงิน 99,045.82 ล้านบาท 2.โครงการประกันรายได้ข้าวและ มาตรการคู่ขนาน วงเงิน 51,248.14 ล้านบาท ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรและปรับงบประมาณเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอและในอนาคตต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรในพืชหลัก 6 ชนิด  รวมทั้งพิจารณาการทำนาปีนาปรังในวงรอบต่อไปด้วย
 
ในส่วนการช่วยเหลือชาวสวนยางครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเกิดความมั่นใจ ในการประกอบอาชีพ และลด ความเสี่ยง ในการ ขาดรายได้ในการปลูกยาง โดยรัฐบาลจะมีการดูแลทั้งในส่วนของเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางไปด้วย
 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 วงเงิน 18,096 ล้านบาท 2) มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าว เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว วงเงิน 5,105.26 ล้านบาท 3) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 63 และ 64 วงเงิน 28,046.82 ล้นบาท
 
นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกคน สิ่งสำคัญจะช่วยกันอย่างไรในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณมากจนเกินไป 
 
 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการเสริมที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการระหว่างรัฐและประชาชนช่วยกันโดยในระยะต่อไปอาจจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือด้วย รวมทั้งรัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสมในการสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน โดยใช้กลไกการบริหารงานปกติ และกลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา รวมถึงกระบวนการยุติธรรม  ต้องยึดมั่นไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในประเทศด้วย