วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พ่อเมืองขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์จีน PEOPLE’S DAILY ชู “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โมเดลแก้จนของคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองของผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อหนังสือพิมพ์ PEOPLE’S DAILY โดยคุณ Sunguangyong ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความประสงค์ต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจีนและต่างชาติได้รับรู้ถึงผลสำเร็จของโครงการฯ และนำไปเป็นแบบอย่างปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อื่น โดยมีกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ว่า จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศตัวเป็น Khonkaen Smart City หรือการเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งในการพัฒนายกระดับเมืองขอนแก่น ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยนำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ประสบผลสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนำคณะผู้บริหารไปศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ 27-31 มีนาคม 2562 และได้นำแนวคิดการทำงานมาปรับใช้ภายใต้บริบทของประเทศไทยและวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นในเรื่อง “ผูกเสี่ยว” มาใช้เป็น Motto ในการทำงานภายใต้โครงการ“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดยให้ข้าราชการจับคู่ ดูแลครัวเรือนยากจนโดยไม่ทอดทิ้งกัน 1 ข้าราชการรับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย 2 ครัวเรือน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 1,174 ครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 แยกเป็นครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ 513 ครัวเรือน ครัวเรือนที่พัฒนาได้ 661 ครัวเรือน ในพื้นที่ 577 หมู่บ้าน 147 ตำบล 26 อำเภอ โดยได้ประสานภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมถึงการประสานเชื่อมการทำงาน อาทิ การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ด้วยระบบแฟ้มบ้าน TPMAP Logbook และโครงการคืนคุณแผ่นดิน ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและระบบสารสนเทศ Deep interview “survey village” ที่แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม
ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงปริมาณ คือ ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสวัสดิการ/เงินสงเคราะห์ คิดเป็น 79.13% ด้านสุขภาพได้รับการดูแลเบื้องต้นครบ 100% ผ่านระบบ อสม. รพสต. กาชาด พัฒนาสังคมฯ ด้านอาชีพ/รายได้ การมีงานทำ ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็น 95.20% ส่วนด้านการศึกษา ได้รับ 266 ครัวเรือน คิดเป็น 72.47% โดยการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และภาคเอกชน และด้านความเป็นอยู่/ที่อยู่อาศัย ได้รับการสร้าง ซ่อมแซมบ้าน ถุงยังชีพ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้พิการ ผู้สูงอายุ วิลแชร์ ไม้ค้ำเดิน ฯลฯ ครบ 1,174 ครัวเรือน
ในเชิงคุณภาพ เกิดพลังแห่งการบูรณาการความร่วมมือ กำหนดเป็นวาระการทำงานของจังหวัดขอนแก่น และปลูกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี “ผูกเสี่ยว” ความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจกันของคนในหมู่บ้าน การสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งความเกื้อกูล
ผลจากการร่วมมือร่วมใจแก้จนของจังหวัดขอนแก่น ทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะหน่วยงานเลขานุการโครงการฯ