วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก.ลงพื้นที่นำสื่อหนังสือพิมพ์จีน PEOPLE’S DAILY สัมภาษณ์ครัวเรือน “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางจันทิรา นัดทะยาย ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ นำสื่อหนังสือพิมพ์ PEOPLE’S DAILY โดยคุณ Sunguangyong ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เพื่อสัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” นางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ โดยได้ซักถามพูดคุยถึงเรื่อง การดำเนินชีวิตทั้งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ การได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการพึ่งพาตนเองเมื่อมีหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือ
ในการนี้ นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายธนากร ตราครบุรี และนางสาวนกยูง อนุสุเรนทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เปือยน้อย ร่วมให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย