วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเดินหน้าขอนแก่น : สู่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันขอนแก่นสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (NEEC) ภาคการเกษตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น (60 % ของประชากรทั้งหมด) จากนั้น หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันชี้แจงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางของ NEEC เช่น Smart Farmer อาชีพด้านปศุสัตว์ อาชีพด้านการประมง ฯลฯ ซึ่งในส่วนของ สพจ.ขอนแก่น ได้นำเสนอกรอบการขับเคลื่อน “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่” ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน OTOP (ประเภทผ้า) และโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยจะได้นำเสนอกรอบการขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. ขอนแก่น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป