วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.พล นำโดยนางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล พร้อมด้วยครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 23 ราย
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำกสิกรรมภายในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด