วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายกรัฐมนตรีพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมนำ 13 มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต เข้าที่ประชุม ศบศ.

ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมเห็นชอบหลักการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายครบวงจรทั้งการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ  กีฬาและการประชุมขนาดใหญ่  เพื่อสร้างการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่มีความยั่งยืน สามารถรองรับผลกระทบจากวิกฤตในอนาคตได้


 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยเบื้องต้นทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ก่อน การลงพื้นที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและพบเห็นบรรยากาศที่แท้จริง เข้าใจความเดือดร้อนทุกภาคส่วนเพราะทุกพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เช่นกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้การปรับตัว ไม่พึ่งพาอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่ง สร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่หลากหลายด้าน
 
ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ต ทั้ง13 ข้อเสนอ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพการคัดกรองด่านตรวจภูเก็ต โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ระยะทาง 22.4 กิโลเมตร  การปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มาตรการการเงิน มาตรการภาษี มาตรการแรงงาน เป็นต้น เข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เพื่อพิจารณา สำหรับโครงการที่สามารถทำได้ก่อนก็พร้อมจะเดินหน้า เช่น การจัดการอบรม สัมมนา นายกรัฐมนตรีย้ำว่าภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันจัดลำดับความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือ รัฐบาลวันนี้ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ให้คนไทยท่องเที่ยวข้ามจังหวัด เพื่อประคองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย สิ่งสำคัญ คือ รัฐบาลจะต้องดูแลทุกคน ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร ทุกภูมิภาค คำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันให้ไทยสามารถเผชิญกับวิกฤตใหม่ ๆ ในอนาคตได้
 
นายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและคนภูเก็ตได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรง ทางอ้อม
 
อนึ่งที่ประชุม ประกอบด้วย 6 ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน เป็นต้น