วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก.เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น/นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด และมอบนโยบายแนวทางการทำงาน การปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี 2564
โดยประธาน ได้กล่าวว่า ตามที่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีข้อสั่งการในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ให้สำนัก กอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการทบทวนการทำงานปีที่ผ่านมา (เหลียวหลัง) การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาต่อยอด (แลหน้า) ด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดจากพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2563 เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญของกรมฯ และจังหวัด รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรอบเดือน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด เตรียมความพร้อมในการทำงานในปี 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้นำข้อราชการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเน้นหนักใน 2 เรื่องที่สำคัญ คือ
-โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยขอให้ทุกอำเภอดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ รอบคอบ และข้อจำกัดของแต่ละอำเภอ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
-โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ขอให้ทุกอำเภอติดตาม ดูแล ครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
-สรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ จะได้รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อทราบ ต่อไป
-ในภาคค่ำ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชาว พช.ขอนแก่น เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสุขมวลรวมในหมู่คณะ