วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

คกก. การกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ปี 64 พร้อมอนุมัติการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก

31 ต.ค. 2020
583

ณ ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11/2563 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการพัฒนานักกีฬา ระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬา และระบบการจัดการแข่งขัน โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเกิน 4 ปีขึ้นไป จำนวน 73 สมาคมกีฬา ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 73 สมาคม และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการประเมินในปี 2563 เป็นครั้งแรก จำนวน 11 สมาคม ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 สมาคม ซึ่งผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 84.1 ผ่านเกณฑ์ที่ สคร. กำหนดไว้

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG & Leadership) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับสมาคมกีฬา สู่มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล กิจการของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานจำนวน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การสนองบทบาทของรัฐ 2) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม 3) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) การเปิดเผยข้อมูล 6) บทบาทคณะกรรมการ 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ 9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม และ 10) การติดตามผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐาน ระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก เพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทมวยสากลให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขัน กับประเทศอื่นๆในระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงระบบการประเมินการบริหารจัดการของสมคมกีฬาแห่งประเทศไทย ตามแนวทางการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาตัวชี้วัดให้เหมาะสม ให้สอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละสมาคมอย่างแท้จริง และให้ความช่วยเหลือสมาคมพี่เลี้ยงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รวมถึงการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งให้ดำเนินงานตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกรายการ โดยเฉพาะหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย