วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

กกต.ขอนแก่น ประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธาน กกต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมมอบนโยบายการสนับสนุนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม โดยนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายสรุปการเตรียมการในกระบวนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ถือเป็นการเลือกตั้งใหญ่อีกวาระหนึ่ง เพราะมีเขตเลือกตั้งครอบคลุมทั้งจังหวัด และการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีบางข้อกำหนดที่แตกต่างไปจากการเลือกตั้งเดิม เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง จำนวน 42 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3,002 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 1.4 ล้านคน และการจัดเตรียมคูหาพิเศษสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค- 19

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา08.00-17.00 น. ขอให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส โดยบริหารจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในแต่ละอำเภอเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในระดับต่างๆ ต่อไป พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ได้มีการเสนอแผนมาตรการด้านสาธารณสุขในเชิงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค -19 ในกรณีที่จะมีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน ทั้งในการเปิดรับสมัคร การจัดอบรมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการประจำหน่วย การแจกจ่ายหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ อย่างเคร่งครัด

ที่มา/ปชส.ขก.