พช.ขก. เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.หนองเรือ นำโดยนางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา และครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 26 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในเรื่องคน งาน เงิน งบ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการประชุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป