วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ชั้น 1 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2563 เป็นการประชุมครั้งที่ 10/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองขอนแก่น รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและนำข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนในเรื่อง ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่นโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น และผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าในวาระการประชุมฯ