วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

11 พ.ค. 2024
44

สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

     วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กิจกรรม “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภายนอก สนใจเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล และสามารถนำผลงานที่ได้ไปประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

 รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประธานในพิธีเปิดการอบรมได้กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวถึงภารกิจของสำนักบริการวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) การจัดหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) และการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ซึ่งการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว และคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอชำนาญการ ชำนาญงาน หรือ การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิควิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะพร้อมคำแนะนำในการปรับเนื้อหาในการเขียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”