วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เช็คดู!!ประกาศ16งานที่มีจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้คนต่างด้าวเข้ามาทำได้

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจที่คนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทำได้ ต่อเมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อธิบดีกรมการจัดหางานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 งานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ได้แก่งาน ดังต่อไปนี้

(1) งานจัดประชุม จัดอบรม จัดสัมมนา จัดนิทรรศการ หรือจัดงานแสดงสินค้า

(2) งานบรรยายพิเศษด้านวิชาการ

(3) งานอำนวยการด้านการบิน

(4) งานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว

(5) งานตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

(6) งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพสินค้า

(7) งานตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต

(8) งานตรวจสอบหรือซ่อมเครื่องจักรกลและระบบอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้า

(9) งานช่างซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจักรกล

(10) งานช่างเทคนิคระบบรถไฟฟ้า

(11) งานช่างอากาศยานหรือระบบอุปกรณ์ของอากาศยาน

(12) งานที่ปรึกษาในการซ่อมเครื่องจักรกลหรือระบบควบคุมเครื่องจักรกล

(13) งานสาธิตและทดสอบเครื่องจักรกล

(14) งานถ่ายทำภาพยนตร์และภาพนิ่ง

(15) งานคัดเลือกคนหางานเพื่อจัดส่งไปทำงานต่างประเทศ

(16) งานทดสอบฝีมือช่างเพื่อจัดส่งไปทำงานต่างประเทศ

ข้อ 3 งานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจตามข้อ 2 ต้องมีระยะเวลาทำงาน

ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

อธิบดีกรมการจัดหางาน