วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ

07 พ.ค. 2024
64

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ พร้อมขอรับข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์  คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าหารือกับทางสำนักงานจัดหางานจัดหวัดขอนแ

ก่น โดยได้รับเกียรติ จาก นางอัจฉรา เจริญผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงที่ไปที่มาของโครงการ พร้อมกล่าวถึงการดำเนินงานในการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา

นางอัจฉรา เจริญผล รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงพันธกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ในมิดิด้านผู้พิการกับสถานประกอบการ ในการจ้างงาน ตามมาตรา 33 34 และ 35 ที่ทางสำนักงานฯ มีส่วนรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันในส่วนของภาครัฐและเอกชน  โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ที่ดูแลรับผิดชอบคนพิการหรือกลุ่มเปราะบาง และมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานงาน ซึ่งในภาคส่วนของเอกชน ควรซึ่งประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่มีหน้าที่ข้อมูลของสถานประกอบการในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การทำงานสามารถบรรลุตามวัถตุประสงค์ของโครงการได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงแนวทางที่นอกเหนือจากการ Upskill /Reskill ตามเป้าหมายแล้ว การสร้าง Newskill ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกด้วย

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”