วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ครม. มีมติอนุมัติ/เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง และคณะกรรมการต่าง ๆ วันที่ 7 พ.ค. 67

(7 พฤษภาคม 2567) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง และคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
 
1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 
2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง   
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 
3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
    1. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส     ประธานกรรมการ
    2. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี ด้านการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3. นางรวีวรรณ ภูริเดช ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    4. ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    5. นางรัตนา เล็งศิริวัฒน์ ด้านการเงิน       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    6. นายสุเมธ เหล่าโมราพร ด้านบริหารธุรกิจและการตลาด            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    7. นายทศพล ทังสุบุตร ด้านนิติศาสตร์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
   1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2516 (เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและห้ามกักกันข้าว และคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518 (เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489)
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ชุดใหม่ จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้
    1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานกรรมการ
    2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  รองประธานกรรมการ
    3. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน  กรรมการ
    4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน กรรมการ
    5. อธิบดีกรมการค้าภายใน หรือผู้แทน  กรรมการ
    6. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้แทน  กรรมการ
    7. ผู้แทนกรมการปกครอง    กรรมการ
    8. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   กรรมการ
    9. ผู้แทนกรมการข้าว    กรรมการ
   10. ผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบสินค้าข้าว กรมการค้าภายใน   กรรมการและเลขานุการ
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
 
5. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
   1. นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์            ความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการคลังสินค้า
   2. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย           ความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการไซโล
   3. นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง           ความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการห้องเย็น
   4. นายกษาปณ์ เงินรวง            ความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการธนาคารพาณิชย์
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
 
 
6. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
   1. นายวิชัย ไชยมงคล  ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   2. พลเรือโท นิกร เพชรวีระกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   3. นายกิตติกร โล่ห์ สุนทร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   4. นางจินตรา หมีทอง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์)]
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.ไฟเขียวขยับเพดานดีเซล 33 บาทต่อลิตรและ เห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน
ครม.อนุมัติค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารฯ 7 ฉบับที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ชูยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
ครม. เห็นชอบใช้งบกลางปี 66 ส่วนลดค่าไฟงวดต.ค.-ธ.ค.65
ครม. อนุมัติ กฟผ. ร่วมทุน LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2
ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-จีน สู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น