วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ” รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรท้องถิ่น “สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และความรู้ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

วิทยากรโดย ดร. จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ (ปลัดเอด) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร และสมรรถนะทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับกลาง พร้อมทีม

ฝึกปฏิบัติจริงโดยการทำแบบทดสอบองค์ความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบกฎหมาย (Legal Regulations) ความรู้การบริหาร (Management Knowledge) และสมรรถนะทางการบริหาร (Administrative Competency)

ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและบริหารงานในท้องถิ่น ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการในท้องถิ่น และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายประจำทั้งที่เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif