วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ สตง.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด นำโดยนายทองพูน ทองนาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านหนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสำราญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านตามข้อเน้นย้ำของจังหวัดที่ให้ทุกอำเภอกำกับ ติดตาม และดำเนินการเสนอแนะของ สตง. ในเรื่อง ของการทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของหมู่บ้าน ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการทบทวนและส่งเสริมการบูรณาการแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน รับทราบและให้ความร่วมมือ พร้อมดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว