วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่ อำเภอเขาสวนกวาง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.เขาสวนกวาง นำโดยนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน และครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินภายในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป