วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้ สพอ.ทั้ง 26 อำเภอ รับฟังการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบแนวทางการดำเนินงานฯ ดังนี้

 1. การได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 2. การให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การส่งเสริมผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน
 3. การขับเคลื่อนโครงการไทยไปด้วยกัน
 4. การบูรณาการทำงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. โดยใช้ระบบบริหารจัดการการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP โดยแยกกลุ่มเปราะบาง คนพิการ รายได้ ครัวเรือนตกเกณฑ์ รายครัวเรือน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ให้มีอาชีพ/รายได้ ซึ่งในระยะยาวการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
  1. การส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/การลงทะเบียน OTOP
   นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญ จากการประชุม ได้แก่
   1) ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2563
   2) CDD Young Designer
   3) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่