วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

02 เม.ย. 2024
46

วันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดี นำ คณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร : 5 องค์ประกอบ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ScoeMemBhC

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2567 หลักสูตร : 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์โครงการ ฯ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินงานสนองพระราชดำริ ฯ โครงการ อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้สถานศึกษาเข้าใจ เห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา มีความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ในสถานศึกษาของตน เกิดแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาพรรณไม้ในสถานศึกษาเกิดประโยชน์ทางการศึกษาและสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนสร้างความภาคภูมิใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้อนุชนคนรุ่นต่อไป

HHgj1RwU4K

โครงการ ฯ ฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ 6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  (อพ.สธ.)เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทาง อพ.สธ.เนื้อหาประกอบด้วย ความสำคัญ อพ.สธ. เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาพรวมกิจกรรม 8 กิจกรรม ลำดับการขอรับป้ายสนองพระราชดำริ ฯ

usNNTUmxKn

คณะวิทยากร ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์ บรรยายองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำชื่อพรรณไม้ อาจารย์ ดร.พันธกานต์ แก้วอาษา บรรยายเรื่องการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน อาจารย์ ดร.พีรวิทย์ โชคเหมาะ บรรยายเรื่องการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  อาจารย์ ฐิติพร จันทร์ดา บรรยายเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และยังมีทีมวิทยากรภาคปฏิบัตินำผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติฝึกการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น การกำหนดพื้นที่ศึกษา การสำรวจพรรณไม้ การทำป้ายชื่อ การติดป้ายรหัสประจำต้น การทำผังแผนที่แสดงตำแหน่งพรรณไม้  บรรยากาศการฝึกอบรมเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมใจจะสืบทอดพระปณิธานที่จะปกปักรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทาง อพ.สธ.เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

whSt2kdn4j Wj7AnGk1T2 mhUTVFOEu3
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
FWD ประกันชีวิต เสริมกำลังทีมขาย  ชูเทคโนโลยีดิจิทัล  Agency   Discovery Platform และ FWD CUBE Application นำทัพเพิ่มยอดตัวแทนเติบโต  ดึง CI Modular Series ขยายตลาดประกันสุขภาพ บุกถิ่นเมืองหมอแคนแดนอีสาน
มทร.อีสาน ติดตั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ภายใต้โครงการ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
ขอนแก่น/นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่นเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีขอนแก่นประจำปี 2566
“ฟังใจจัด เด้อlivery” คอนเสิร์ตครั้งแรกจากฟังใจส่งตรงถึงมือชาวขอนแก่น แพ็กความสนุกมาเต็มกล่องกับ 15 ศิลปินที่ไม่ควรพลาด!